Menu Zamknij

Tag: Mik Musik

Kucharczyk – Brak

Na pew­no ist­nie­ją lep­sze lekar­stwa na ból gło­wy niż nowy album Wojciecha Kucharczyka. Muzyk i wydaw­ca, gra­fik i ani­ma­tor obec­ny na (nie tyl­ko pol­skiej) sce­nie nie­za­leż­nej od lat 80. lubi wyra­zi­ste dźwię­ki i moc­ne ryt­my, ceni go świat techno.

John Lake – Strange Gods

Na nowej pły­cie John Lake pre­zen­tu­je muzy­kę inspi­ro­wa­ną poszu­ki­wa­nia­mi „rytu­al­no­ści prze­fil­tro­wa­nej przez kul­tu­rę maso­wą”. Są tu trzy oko­ło minu­to­we utwo­ry i pięć dłu­gich (6–12 minut). Z tych ostat­nich każ­dy opo­wia­da o jed­nym bóstwie czy duchu, któ­ry w zde­for­mo­wa­nej posta­ci jest obec­ny w fil­mach, komik­sach czy miej­skich legendach.

Wilhelm Bras – Visionaries & Vagabonds

Pod pseu­do­ni­mem Wilhelm Bras ukry­wa się kom­po­zy­tor, arty­sta wizu­al­ny i kon­struk­tor Paweł Kulczyński. Jest on bie­gły w grze z archi­tek­tu­rą kon­kret­nych obiek­tów, w któ­rej prze­strzeń trak­tu­je się jak instru­ment. Tworzy pre­cy­zyj­ne insta­la­cje dźwię­ko­we. O kimś takim myśli się: wyma­rzo­ny twór­ca trak­ta­tów muzycznych.