Menu Zamknij

Tag: Mik Musik

Asi Mina – Biało

Coraz wię­cej płyt zaha­cza o Mirona Białoszewskiego – i dobrze. Jego twór­czość przy­cią­ga duchy nie­spo­koj­ne i wraż­li­we. Joanna Bronisławska, czy­li Asi Mina, Białoszewskim zafa­scy­no­wa­ła się jako 11-lat­ka. Do poświę­ce­nia mu słu­cho­wi­ska goto­wa jest dopie­ro teraz, po 30 latach z Mironem.

Zamilska – Untune

Jej pierw­szy opu­bli­ko­wa­ny utwór spodo­bał się bar­dzo w inter­ne­cie – pisa­no, że koniecz­nie musi wystą­pić na Unsoundzie, że jest wiel­ką nadzie­ją elek­tro­ni­ki, póź­niej mówio­no, że to naj­więk­szy hajp. Ze śro­do­wi­ska ludzi pasjo­nu­ją­cych się muzy­ką tech­no, syn­te­za­to­ra­mi i ryt­mem pły­nę­ły pochwały.