Menu Zamknij

Tag: Mikołaj Trzaska

Rimbaud – Rimbaud

Co za pły­ta! Trzech doświad­czo­nych muzy­ków z róż­nych świa­tów za punkt wyj­ścia obra­ło poezję Arthura Rimbauda (1854–91). Efekt ich badań znacz­nie prze­wyż­sza sumę talen­tów człon­ków zespo­łu: woka­li­sty Tomasza Budzyńskiego, sak­so­fo­ni­sty i klar­ne­ci­sty Mikołaja Trzaski (poznał ich ze sobą... Andrzej Stasiuk) oraz kom­po­zy­to­ra i pro­du­cen­ta Michała Jacaszka.

różni wykonawcy – Nowe idzie od morza 2

Druga część skła­dan­ki opo­wia­da­ją­cej histo­rię naj­now­szą sce­ny trój­miej­skiej i jej oko­lic. Na tę kom­pi­la­cję skła­da się aż 28 utwo­rów tyluż wyko­naw­ców, któ­re podzie­lo­no na dwie pły­ty – jed­ną zaj­mu­ją pro­duk­cje elek­tro­nicz­ne i eks­pe­ry­men­tal­ne, dru­gą zapeł­ni­ły bar­dziej tra­dy­cyj­ne pio­sen­ki oraz muzy­ka gitarowa.