Menu Zamknij

Tag: Mikrokolektyw

Mikrokolektyw – Absent Minded

Kiedy patrzy się na wro­cław­ski duet, od razu rzu­ca się w oczy róż­ni­ca mię­dzy muzy­ka­mi. Trębacz Artur Majewski stoi w czy­stej prze­strze­ni, trzy­ma­jąc jeden instru­ment, z dru­gim pod ręką. Perkusista Kuba Suchar jest obsta­wio­ny dużym zesta­wem, ma w zasię­gu mnó­stwo brzmień, barw, urzą­dzeń na prąd.