Menu Zamknij

Tag: Mirt

Mirt – Decaying Land

Nowa por­cja nagrań jed­ne­go z naj­bar­dziej ory­gi­nal­nych pol­skich muzy­ków. Tomasz Mirt z jed­nej stro­ny od lat budu­je syn­te­za­to­ry modu­lar­ne, a z dru­giej – wędru­je po dale­kich kra­jach, two­rząc nagra­nia terenowe.

Mirt – Random Soundtrack

Tomasz Mirt gra na syn­te­za­to­rze modu­lar­nym, robi też nagra­nia tere­no­we, część z nich pod­czas wypraw do Azji Południowo-Wschodniej. Na „Random Soundtrack” two­rzy puz­zle z gene­ro­wa­nych przez sie­bie dźwię­ków oraz gło­sów lasu, morza, ulicy.

Mirt – Vanishing Land

Vanishing Land” mia­ło być kom­pi­la­cją trzech wcze­śniej­szych epek, ale skoń­czy­ło się 11. peł­no­praw­nym albu­mem Tomasza Mirta. Artysta wyrzu­cił część wyj­ścio­we­go mate­ria­łu, resz­tę prze­two­rzył i dołą­czył nowe utwo­ry. W tym zawa­ha­niu mię­dzy sta­rym a nowym odbi­ja się zawar­tość „Vanishing Land”.