Menu Zamknij

Tag: MMA Records

Novika – Heart Times

Nowy album dziew­czy­ny, któ­ra zda­niem moje­go kole­gi, będą­ce­go zara­zem jej przy­ja­cie­lem, robi muzy­kę dla kobiet. Kolega ma chy­ba na myśli tek­sty, w tym ten o cór­ce. O tym, że muzy­kę Novika przy­rzą­dza bar­dzo dobrą, to już wie­dzia­łem daw­no. Tym razem wyła­zi poza sza­blon tak­że ze słowami.