Menu Zamknij

Tag: Monotype

Komora A – Crystal Dwarf

Komora A to rzad­ki przy­pa­dek. Do gra­nia tego rodza­ju muzy­ki wystar­czy jed­na oso­ba. Jeśli jest ich wię­cej, to mogą eks­po­no­wać kolek­ty­wizm, jak pod­kre­śla­ją­cy zna­cze­nie ano­ni­mo­wo­ści i wspól­ne­go doświad­cze­nia duet RSS B0YS. Inna moż­li­wość to krót­ko­trwa­łe zde­rze­nia wyra­zi­stych oso­bo­wo­ści, jak Powell i Lorenzo Senni na zeszło­rocz­nym festi­wa­lu Unsound.

Curse Ov Dialect – Twisted Strangers

W pły­tach hipho­po­wych naj­bar­dziej lubię to, że mają intro­duk­cje. Może się w nich zda­rzyć dosłow­nie wszyst­ko. O.S.T.R. dał ostat­nio krót­ki, poważ­ny mono­log o śmier­ci i muzy­ce. Curse Ov Dialect zaczy­na­ją pły­tę od „Brotherhood”, któ­re z kolei zaczy­na się od prze­ste­ro­wa­ne­go frag­men­tu jakie­goś hitu z lat 80. (bądź jego imi­ta­cji), a ten wyra­dza się w fun­da­ment podkładu.