Menu Zamknij

Tag: Mosaik

Mosaik – Wolno!

Na począ­tek wyzna­nie grze­chów: nie widzę nic złe­go w mie­sza­niu muzycz­nych tra­dy­cji, uży­wa­niu instru­men­tów z róż­nych epok i regio­nów, śpie­wa­niu dwo­ma języ­ka­mi. Mosaik jest z tego zakąt­ka sce­ny etnicz­nej, gdzie takie podej­ście nie budzi eks­cy­ta­cji. Oni lubią łączyć.