Menu Zamknij

Tag: Muzyka Odnaleziona

Kapela Brodów – Muzikaim

Taka mogła być muzy­ka żydow­ska na wsiach w przed­wo­jen­nej Polsce”, powia­da Witek Broda, lider Kapeli Brodów. Z jed­nej stro­ny kape­le żydow­skie wyko­ny­wa­ły u szlach­ty i boga­tych chło­pów reper­tu­ar pol­ski, obe­rki i mazur­ki. Z dru­giej – Broda przy­ta­cza rela­cję Jana Jakielaszka gry­wa­ją­ce­go na wese­lach żydow­skich. Musiał on nauczyć się reper­tu­aru żydow­skie­go, ale też grał pol­skie mazurki.