Menu Zamknij

Tag: My Bloody Valentine

My Bloody Valentine – m b v

Podróże w cza­sie dostęp­ne dla każ­de­go! Oto wresz­cie uka­zał się album zespo­łu, któ­ry na prze­ło­mie lat 80. i 90. był rów­nie waż­ny jak Pixies czy Faith No More. W ogó­le muzy­ka była wte­dy waż­na, arty­sta był waż­ny. Kevin Shields, lider My Bloody Valentine, nale­ży do tam­tej epoki.