Menu Zamknij

Tag: Mystic Production

Happysad – Ciało obce

Od Happysad powin­na się wresz­cie odkle­ić ety­kiet­ka roc­ko­wych har­ce­rzy, tych od haseł­ka „miłość to nie plu­szo­wy miś” z ich daw­ne­go prze­bo­ju. Grupa doj­rza­ła muzycz­nie, a Kuba Kawalec odważ­nie wcho­dzi w rewi­ry Marii Peszek.

Riverside – Eye Of The Soundscape

W lutym zmarł 40-let­ni gita­rzy­sta Riverside Piotr Grudziński. Warszawski zespół odwo­łał kon­cer­ty do koń­ca roku, ale dokoń­czył pły­tę. Na dwu­pły­to­wej kom­pi­la­cji „Eye Of The Soundscape” zna­la­zło się tro­chę mate­ria­łu z wcze­śniej­szych limi­to­wa­nych wydań zespo­łu oraz parę nowości.

Gaba Kulka – Kruche

Mało kto popie­ra talent taką pra­cą jak ona. 36-let­nia Kulka wszyst­ko dopi­na na ostat­ni guzik: od kom­po­zy­cji po pro­duk­cję. Dlatego po cichu liczy­łem na to, że się­gnie po coś z reper­tu­aru Davida Bowiego. Kto, jak nie ona?