Menu Zamknij

Tag: Mystic Production

Jazzombie – Erotyki

Czasem potrze­ba świe­że­go star­tu. Najlepiej wie o tym Spięty, lider Lao Che, któ­ry ma na kon­cie świet­ny solo­wy album „Antyszanty”. Jego nowy arty­stycz­ny pojazd to nie bolid, lecz auto­bus – wsie­dli do nie­go wszy­scy muzy­cy zespo­łów Lao Che i Pink Freud.

Mona Mur – Warsaw

Ciekawostka dla wiel­bi­cie­li Grzegorza Ciechowskiego. W koń­cu 1989 r. do Warszawy przy­jeż­dża Niemka Mona Mur, cór­ka emi­gran­tów z Polski, w latach 80. współ­pra­cu­ją­ca m.in. z muzy­ka­mi Einstürzende Neubauten i Dieterem Meierem z Yello. Przez Małgorzatę Potocką tra­fi­ła na Ciechowskiego, któ­ry pro­du­ku­je jej płytę.

Julia Marcell – Sentiments

Na poprzed­nim albu­mie Julia Marcell z dziew­czy­ny za for­te­pia­nem, jakich wie­le, prze­mie­ni­ła się w oso­bi­stość eks­pre­syj­ną i śmia­ło eks­pe­ry­men­tu­ją­cą. Teraz spo­dzie­wa­łem się więc nowe­go kro­ku w stro­nę awan­gar­dy, ale olsz­tyń­sko-ber­liń­ska artyst­ka mia­ła w gło­wie inny plan.