Menu Zamknij

Tag: Mystic Production

Gaba Kulka – The Escapist

Finalistka Nagrody Nike Patrycja Pustkowiak uwa­ża, że ksią­żek nie powin­ni pisać ludzie przed trzy­dziest­ką. Coś podob­ne­go odczu­wam czę­sto w sto­sun­ku do muzy­ki. Po zeszło­rocz­nym albu­mie z prze­rób­ka­mi cudzych pio­se­nek Gaba Kulka wra­ca z pierw­szym autor­skim mate­ria­łem wyda­nym po trzydziestce.

Dezerter – Prawo do bycia idiotą

Nomeansno na okład­ce swo­jej pły­ty sfo­to­gra­fo­wa­li wrzut: „how fuc­ken old are Nomeansno? Give it up grand dads”. Dezerter – legen­da war­szaw­skie­go i, trze­ba tak to ująć, euro­pej­skie­go punk roc­ka – tak jak oni wyko­nu­je swo­je pra­wo do nagry­wa­nia płyt w trzy­dzie­stym roku działalności.