Menu Zamknij

Tag: Nasiono

Popsysze – Popsute

Od bły­sko­tli­we­go „Popstory”, debiu­tu ter­ce­tu z Gdańska, mija­ją trzy lata. Z nie­okrze­sa­nej wte­dy nadziei Pomorza wyło­nił się zespół nie­zły muzycz­nie i wciąż pełen mło­dzień­cze­go entu­zja­zmu. Osoby dra­ma­tu to woka­li­sta i gita­rzy­sta Jarek Marciszewski oraz sek­cja ryt­micz­na Kuba Świątek (per­ku­sja) i Sławek Draczyński (bas).

Pure Phase Ensemble – Live at SpaceFest!

Rejestracja wystę­pu z festi­wa­lu sho­ega­ze­’o­we­go SpaceFest!, któ­ry odbył się w Gdańsku w grud­niu 2011 r. Oprócz serii kon­cer­tów pol­skich i zagra­nicz­nych były tam warsz­ta­ty muzycz­ne pod kie­run­kiem sak­so­fo­ni­sty Raya Dickaty’ego (dziś Moonshake, daw­niej Spiritualized), a na finał zagra­ła 13-oso­bo­wa orkie­stra powsta­ła na tych warsztatach.

różni wykonawcy – Nasiono Swap Singers

Sytuacja wyj­ścio­wa przy­po­mi­na zmu­to­wa­ną kor­po­ra­cyj­ną Gwiazdkę. Korporacją jest nad­mor­ska wytwór­nia Nasiono, a uczest­ni­ka­mi zespo­ły w niej i obok niej dzia­ła­ją­ce. Każdy wybie­ra, od kogo chce pre­zent (pio­sen­kę), a następ­nie prze­ra­bia go na swo­ją modłę, pod­mie­nia­jąc woka­le, cza­sem rusza­jąc muzykę.

Kiev Office – Statek matka

Jak na zespół mają­cy w dorob­ku już czte­ry pły­ty stu­dyj­ne, Kiev Office idzie do przo­du nie­spiesz­nie, sta­le roz­glą­da­jąc się na boki. Ich hała­śli­we i melo­dyj­ne pio­sen­ki ocie­ra­ją się już o per­fek­cję, czas więc szu­kać nowych wyzwań.