Menu Zamknij

Tag: Nasiono

KSAS – Hi, Mom!

Lekkie ude­rze­nie i lek­kie odu­rze­nie. Po kil­ku latach pod skrom­niej­szą nazwą wra­ca Karol Schwarz All Stars, skład kie­ro­wa­ny przez muzy­ka, pro­du­cen­ta, wydaw­cę i ani­ma­to­ra sce­ny trój­miej­skiej. Zespół został powo­ła­ny z grub­sza po to, żeby reali­zo­wać hasło gru­py Spacemen 3: „taking drugs to make music to take drugs to”.

Ampacity – Encounter One

Na począt­ku lat 70. wyścig mocarstw o pierw­szy krok na Księżycu jest już roz­strzy­gnię­ty. Satelity śle­dzą zie­mię z nie­ba, w kosmos wystrze­lo­no pierw­sze son­dy (dziś poza gra­ni­ca­mi Układu Słonecznego), wkrót­ce powsta­ną ekra­ni­za­cje opo­wia­dań Lema o pilo­cie Pirxie.

Kiev Office – Zamenhofa

Gitarowe trio pod­su­mo­wu­je pią­te uro­dzi­ny albu­mem nr 3. Do pew­ne­go stop­nia jest to album nr 0,5, bo wśród 14 utwo­rów prze­wa­ża­ją nagra­ne na samym począt­ku dzia­łal­no­ści zespo­łu lub nawet przed jej roz­po­czę­ciem. Te ostat­nie powsta­ły w domu lide­ra gru­py Michała „Gorana” Miegonia.