Menu Zamknij

Tag: Nasiono

Asia i Koty – Miserable Miaow

Cicha, przej­mu­ją­ca pły­ta, jak wiatr z pio­sen­ki, któ­ry osu­szy łzy, ale będzie też dła­wił. „Miserable Miaow” jest doj­rza­łym solo­wym debiu­tem Joanny Kuźmy, woka­list­ki roc­ko­we­go Folderu. Głównym boha­te­rem jest tu deli­kat­ny głos nagra­ny w warun­kach domo­wych. Za nim – mini­ma­li­stycz­na muzyka.

Popsysze – Popstory

Muniek Staszczyk w latach 80. śpie­wał o tym, jak scho­dzi do gara­żu, a Popsysze, zespół o nie­wyj­ścio­wej nazwie, daje wła­śnie znać, że z gara­żu wycho­dzi i zaraz może być naj­faj­niej­szą mło­dą gita­ro­wą rze­czą. Ma refre­ny, melo­die, dobry wokal, a muzy­cy zna­ją się dobrze, m.in. z zespo­łu Towary Zastępcze.

Polska z wielkiej płyty

Nakłady płyt lecą na łeb na szy­ję, ale ambit­nej muzy­ki jest w Polsce coraz wię­cej. Nagrania na wyso­kim pozio­mie są nie tyl­ko w wiel­kich skle­pach i dużych radio­sta­cjach. Małe wytwór­nie rosną w siłę – tekst z „Gazety Wyborczej”