Menu Zamknij

Tag: NCK

Drekoty – Nowe konstelacje

Jedno z obja­wień ostat­nich lat – żeń­ski skład Drekoty pod wodzą per­ku­sist­ki i pia­nist­ki Oli Rzepki – ocze­ki­wa­nie na dru­gi po „Persentynie” autor­ski album umi­la epką z utwo­ra­mi Grzegorza Ciechowskiego. Trzy z pię­ciu pio­se­nek zare­je­stro­wa­no na kon­cer­cie pamię­ci lide­ra Republiki w 2013 roku.