Menu Zamknij

Tag: Neko Case

case/lang/veirs – case/lang/veirs

Że też kon­cer­tu­ją tyl­ko na zachod­niej pół­ku­li! Rockowa Neko Case, fol­ko­wa Laura Veirs i praw­dzi­wa gwiaz­da, od lat igno­ru­ją­ca podzia­ły gatun­ko­we K.D. Lang spo­tka­ły się – w epo­ce świa­tło­wo­dów i sate­li­tów nie jest to oczy­wi­ste – by od zera wymy­ślić wspól­ne piosenki.

The New Pornographers – Brill Bruisers

The New Pornographers to spe­cy­ficz­ny zespół. Do kano­nu współ­cze­sne­go pop roc­ka weszły ich pierw­sze trzy albu­my z począt­ku XXI wie­ku – żywio­ło­we, sza­lo­ne i melo­dyj­ne. Później gru­pa dowo­dzo­na przez A.C. Newmana nie­co spu­ści­ła z tonu, popa­dła w melan­cho­lię na dwa dłu­gie albumy.