Menu Zamknij

Tag: Nick Cave

Nick Cave – Skeleton Tree

Film „One More Time, With Feeling” był poka­zy­wa­ny w kinach tyl­ko jed­ne­go dnia – w czwar­tek 8 wrze­śnia. Dzień przed pre­mie­rą pły­ty „Skeleton Tree” pozna­łem pio­sen­ki, zoba­czy­łem czar­no-bia­ły doku­ment i Cave’a radzą­ce­go sobie po śmier­ci syna.

Hugo Race & The True Spirit – Spirit

30 lat temu zakła­dał The Bad Seeds. W latach zero­wych czy obec­nych też bez tru­du zna­la­zł­by z Nickiem Cave’em wspól­ny język. Hugo Race, austra­lij­ski woka­li­sta i gita­rzy­sta, gry­wał w fil­mach, pisał sce­na­riu­sze, nagry­wał solo, z Fatalists, współ­two­rzy kapi­tal­ne Dirtmusic z muzy­ka­mi Sacri Cuori, ale jego głów­nym zespo­łem jest The True Spirit.