Menu Zamknij

Tag: Niemcy

Moderat – III

Moderat skła­da się z duetu Modeselektor (Gernot Bronsert i Sebastian Szary) oraz Apparata (Sascha Ring) śpie­wa­ją­ce­go w więk­szo­ści utwo­rów. Razem są już kil­ka­na­ście lat, choć nie zawsze Moderat był dla nich pro­jek­tem pierw­sze­go wybo­ru. W koń­cu jed­nak stał się bar­dziej popu­lar­ny niż jego czę­ści skła­do­we i muzy­cy za tą sła­wą podążyli.