Menu Zamknij

Tag: Ninja Tune

Jaga Jazzist – Starfire

Ośmioro Norwegów gra elek­tro­nicz­ny, pro­gre­syw­ny jazz-rock – czy ist­nie­je gorzej brzmią­cy opis? Zawartość „Starfire” jest bar­dziej nie­sza­blo­no­wa niż ta zbit­ka słów i nie powin­na odstrę­czać tych, któ­rzy na hasło „nu jazz” ucie­ka­ją w popłochu.

Fink – Perfect Darkness

To histo­ria Fina Greenalla – didże­ja, któ­ry w 2000 r. zali­czył wyma­rzo­ny debiut: w słyn­nej wytwór­ni Ninja Tune, takim Deutsche Grammophon nowo­cze­snej elek­tro­ni­ki. Didżej po paru latach zła­pał za gita­rę aku­stycz­ną, stwo­rzył kame­ral­ne trio i został pierw­szym pio­sen­ko­wym śpie­wa­kiem w histo­rii Ninja Tune.