Menu Zamknij

Tag: NoPaper

Thundercat – Drunk

Thundercat to basi­sta elek­trycz­ny z Los Angeles. Nazywa się Stephen Bruner, rocz­nik 1984. Już dzie­sięć lat temu grał z Erykah Badu, ostat­nio był jed­nym z archi­tek­tów świet­nej pły­ty Kendricka Lamara „To Pimp A Butterfly”.

Moderat – III

Moderat skła­da się z duetu Modeselektor (Gernot Bronsert i Sebastian Szary) oraz Apparata (Sascha Ring) śpie­wa­ją­ce­go w więk­szo­ści utwo­rów. Razem są już kil­ka­na­ście lat, choć nie zawsze Moderat był dla nich pro­jek­tem pierw­sze­go wybo­ru. W koń­cu jed­nak stał się bar­dziej popu­lar­ny niż jego czę­ści skła­do­we i muzy­cy za tą sła­wą podążyli.

Tricky – Skilled Mechanics

Tricky pre­zen­tu­je swój nowy ber­liń­ski zespół. Grają m.in. wete­ran sce­ny bri­stol­skiej DJ Milo, kole­ga jesz­cze z lat 80., oraz per­ku­si­sta i woka­li­sta Luke Harris. Śpiewają też Oh Land i naj­lep­sza z ostat­nich współ­pra­cow­nic Francesca Belmonte.