Menu Zamknij

Tag: NoPaper

Bristol – Bristol

To już ponad 20 lat, odkąd wyobraź­nią słu­cha­czy i oglą­da­czy MTV rzą­dzi­li arty­ści z Bristolu, wte­dy ucho­dzą­ce­go za mrocz­ne, nie­da­ją­ce per­spek­tyw. Dziś bry­tyj­skie mia­sto zaj­mu­je czo­ło­we miej­sca w nauko­wych zesta­wie­niach „naj­lep­szych miejsc do życia”. 

Jaga Jazzist – Starfire

Ośmioro Norwegów gra elek­tro­nicz­ny, pro­gre­syw­ny jazz-rock – czy ist­nie­je gorzej brzmią­cy opis? Zawartość „Starfire” jest bar­dziej nie­sza­blo­no­wa niż ta zbit­ka słów i nie powin­na odstrę­czać tych, któ­rzy na hasło „nu jazz” ucie­ka­ją w popłochu.