Menu Zamknij

Tag: Normal Echo

Normal Echo – Accidental Forever

Po świet­nej pły­cie hipho­po­we­go duetu Syny opu­bli­ko­wa­nej zimą wydaw­nic­two Latarnia latem pro­po­nu­je solo­wy album ber­liń­czy­ka Dawida Szczęsnego zna­ne­go np. z gru­py Niwea. Tam współ­pra­co­wał z Wojciechem Bąkowskim jako pro­du­cent, teraz sam sta­je za mikrofonem.