Menu Zamknij

Tag: Norwegia

Jaga Jazzist – Starfire

Ośmioro Norwegów gra elek­tro­nicz­ny, pro­gre­syw­ny jazz-rock – czy ist­nie­je gorzej brzmią­cy opis? Zawartość „Starfire” jest bar­dziej nie­sza­blo­no­wa niż ta zbit­ka słów i nie powin­na odstrę­czać tych, któ­rzy na hasło „nu jazz” ucie­ka­ją w popłochu.

Röyksopp & Robyn – Do It Again

Album to czy minial­bum? W 35 minut zdo­ła­li zagrać w sumie pięć rze­czy. To jesz­cze nie była­by zła kon­cep­cja, gdy­by nie dłu­gie frag­men­ty instru­men­tal­ne. Nie cza­ruj­my się, atrak­cją wspól­nej pły­ty szwedz­kiej gwiazd­ki popu Robyn i duetu nor­we­skich pro­du­cen­tów elek­tro­ni­ki Röyksopp są raczej momen­ty, w któ­rych to woka­list­ka jest na pierw­szym planie.

Essential Killing (reż. Jerzy Skolimowski)

Sprzeczne reak­cje zna­jo­mych na nowy film Skolimowskiego oraz napis „naj­więk­szy świa­to­wy suk­ces pol­skie­go kina” na pla­ka­cie spo­wo­do­wa­ły, iż wybra­łem się do tegoż pol­skie­go kina na film – było nie było – tro­chę pol­ski. Przygody mia­łem pra­wie takie jak Vincent Gallo, z tym że moja łagod­na natu­ra zawa­ży­ła na tym, iż niko­go nie zaszlachtowałem.