Menu Zamknij

Tag: November Project

November Project – Rastaferajna

Od roots do rag­ga­muf­fin i z powro­tem. Korzeniem „Rastaferajny” jest reg­gae brzmią­ce ostro, roc­ko­wo, tro­chę fun­ky i blu­esa, a do tego potęż­na daw­ka nie­zbęd­ne­go opty­mi­zmu i ener­gii. Ta muzy­ka bez­błęd­nie dzia­ła na wygło­dzo­ne przez ciem­ną zimę emo­cje. Jest abso­lut­nie wiarygodna.