Menu Zamknij

Tag: Novika

Novika – Heart Times

Nowy album dziew­czy­ny, któ­ra zda­niem moje­go kole­gi, będą­ce­go zara­zem jej przy­ja­cie­lem, robi muzy­kę dla kobiet. Kolega ma chy­ba na myśli tek­sty, w tym ten o cór­ce. O tym, że muzy­kę Novika przy­rzą­dza bar­dzo dobrą, to już wie­dzia­łem daw­no. Tym razem wyła­zi poza sza­blon tak­że ze słowami.

Karolina Kozak – Homemade

Artystka pięć lat temu bły­snę­ła bar­dzo dobrym albu­mem „Tak zwy­czaj­ny dzień”. Zarówno muzycz­na zawar­tość, jak i wize­ru­nek Karoliny Kozak z tam­te­go okre­su czy­ni­ły z niej „dziew­czy­nę z sąsiedz­twa”, sym­pa­tycz­ną i bystrą, natu­ral­ną, nawet eko, i bez­po­śred­nią, ciepłą.