Menu Zamknij

Tag: Organizm

Organizm – Plaża Babel

Trzecia rzecz jed­ne­go z naj­bar­dziej ory­gi­nal­nych zespo­łów pol­skie­go alter­na­tyw­ne­go roc­ka. Trio Organizm gra obok mód, ma wyostrzo­ne, dopiesz­czo­ne brzmie­nie – chłod­ne i teraz moc­no elek­tro­nicz­ne – i cięż­kie tema­ty w tekstach.