Menu Zamknij

Tag: Oszibarack

Girl & Nervous Guy – Shake The Tree

Za tę pły­tę o tytu­le bliź­nia­czo podob­nym do zbio­ru prze­bo­jów Petera Gabriela („Shake The Tree” wzię­ło się z indiań­skie­go przy­sło­wia o cier­pli­wo­ści) odpo­wia­da nowy zespół zło­żo­ny z muzy­ków dobrze już zna­nych. Śpiewa Patrycja Hefczyńska, daw­niej w Öszibarack, a gra gita­rzy­sta Marcin „Cinass” Kowalski z Cool Kids Of Death.

Oszibarack – Plim plum plam

Jeśli ta elek­tro­ni­ka spe­cjal­nie ma draż­nić i jeśli kogo ze słu­cha­czy to uszczę­śli­wia, no to eks­tra. Plumka, tak trzy­mać. Chciałoby się jed­nak cza­sem w tę lub też w tam­tę – w kiczo­wa­tą gład­kość gło­su lub upier­dli­wość i prze­do­brze­nie podkładów.