Menu Zamknij

Tag: Oxford Drama

Oxford Drama – Songs

Trzy lata minę­ły od debiu­tanc­kiej pły­ty Oxford Drama. „In Awe” wyda­ła ofi­cy­na Brennnessel pro­wa­dzo­na przez muzy­ków z zespo­łu Kamp!. Teraz Małgorzata Dryjańska i Marcin Mrówka mają po 25 lat i wła­śnie uka­zał się ich dru­gi album.

Oxford Drama – In Awe

Płyty 22-let­nich Gosi Dryjańskiej i Marcina Mrówki wyglą­da­łem jak Wrocław powro­tu do Macierzy. Z mod­nych ostat­nio elek­tro­nicz­no-popo­wych duetów (tę falę zaczę­li bodaj The Dumplings dwa lata temu) wyróż­nia­ją się osłu­cha­niem, potrze­bą doj­ścia do wła­sne­go spo­so­bu na muzykę.