Menu Zamknij

Tag: Patrick The Pan

Patrick The Pan – ...niczym jak liśćmi

Piotr Madej z Krakowa nadal pisze muzy­kę i tek­sty, reali­zu­je i pro­du­ku­je nagra­nia, ale posze­rzył arse­nał środ­ków. Nagranie pierw­szej pły­ty (koniec 2012 roku) „uła­twi­ła” mu utra­ta pra­cy. Drugą zakle­pa­ła już poważ­na fir­ma Kayax. Artysta prze­stał być chło­pa­kiem z gita­rą, wypra­co­wał peł­ne brzmie­nie, zaan­ga­żo­wał nawet kwar­tet smycz­ko­wy oraz – jak wska­zu­je tytuł – poczu­cie ironii.