Menu Zamknij

Tag: Phantom Taxi Ride

Vapour Trails – Vapour Trails

Debiut sta­ru­chów. Vapour Trails nazy­wa­li się bowiem wcze­śniej Phantom Taxi Ride, na Off Festivalu wystą­pi­li już w 2008 roku. Ich dłu­go wycze­ki­wa­na pły­ta nigdy się nie uka­za­ła. Teraz gru­pa odro­dzi­ła się pod nazwą Vapour Trails, ale na jej cze­le nadal stoi Krzysztof Rychard, jeden z cie­kaw­szych kom­po­zy­to­rów pol­skie­go indie rocka.

Karol Strzemieczny [Paula i Karol] – wywiad dla „Lampy”

Nie potra­fię żyć bez muzy­ki, muszę sobie codzien­nie puścić „Desire” Dylana, żeby funk­cjo­no­wać, więc chy­ba muzy­ka jest zaje­bi­ście waż­na. Jednak o wie­le więk­szy sens ma zbu­do­wa­nie domu albo dro­gi niż napi­sa­nie pio­sen­ki – mówi Karol. Gadaliśmy na oko­licz­ność war­szaw­skie­go nume­ru „Lampy”, o pisa­niu o Warszawie po angiel­sku i masie innych atrakcji.