Menu Zamknij

Tag: Pink Freud

Jazzombie – Erotyki

Czasem potrze­ba świe­że­go star­tu. Najlepiej wie o tym Spięty, lider Lao Che, któ­ry ma na kon­cie świet­ny solo­wy album „Antyszanty”. Jego nowy arty­stycz­ny pojazd to nie bolid, lecz auto­bus – wsie­dli do nie­go wszy­scy muzy­cy zespo­łów Lao Che i Pink Freud.

Pink Freud – Horse & Power

Bardzo mi ten bend paso­wał do „DF”, kli­nicz­ny przy­pa­dek zaha­cza­ją­cej o jazz i o rock muzy­ki żywej i wymy­ka­ją­cej się. Pink Freud, sta­re konie, szu­ka­ją dobrej zaba­wy bez napi­na­nia się na wiel­ką ory­gi­nal­ność. A że świet­nie opa­no­wa­li instru­men­ty i mają spo­ro wyobraź­ni, szu­ka im się łatwo, a wyni­ki są wdzięczne.