Menu Zamknij

Tag: Piotr Rogucki

Miuosh – Pop

Nowy album popu­lar­ne­go rape­ra Miuosha współ­two­rzy­li czo­ło­wi pol­scy arty­ści. Muzycznie na „Popie” dzie­je się momen­ta­mi bar­dzo dużo, to ambit­nie zakre­ślo­ny pro­jekt. Jednak czy przełomowy?

Piotr Rogucki – J.P. Śliwa

Trzeci solo­wy album woka­li­sty Comy jest rekla­mo­wa­ny jako „pły­ta nie­moż­li­wa i uto­pij­na, pły­ta – wyzwa­nie (...) To zapis arty­stycz­nych poszu­ki­wań twór­cy balan­su­ją­ce­go na gra­ni­cy muzy­ki roc­ko­wej, sztu­ki teatral­nej i medial­ne­go mainstreamu”.