Menu Zamknij

Tag: Polska

Oxford Drama – Songs

Trzy lata minę­ły od debiu­tanc­kiej pły­ty Oxford Drama. „In Awe” wyda­ła ofi­cy­na Brennnessel pro­wa­dzo­na przez muzy­ków z zespo­łu Kamp!. Teraz Małgorzata Dryjańska i Marcin Mrówka mają po 25 lat i wła­śnie uka­zał się ich dru­gi album.

Mirt – Decaying Land

Nowa por­cja nagrań jed­ne­go z naj­bar­dziej ory­gi­nal­nych pol­skich muzy­ków. Tomasz Mirt z jed­nej stro­ny od lat budu­je syn­te­za­to­ry modu­lar­ne, a z dru­giej – wędru­je po dale­kich kra­jach, two­rząc nagra­nia terenowe.

Trys Saules – ***

Marcin Dymiter, były gita­rzy­sta postroc­ko­wej Ewy Braun, przez ostat­nich kil­ka­na­ście lat zaj­mu­ją­cy się głów­nie nagra­nia­mi tere­no­wy­mi, wró­cił do daw­ne­go instru­men­tu. Jego gita­ra nadal jest w mig rozpoznawalna.