Menu Zamknij

Tag: Polska

Polpo Motel – Cadillac Hearse

Trzeci album war­szaw­skie­go duetu koja­rzy mi się z książ­ką „Bogowie, gro­by, ucze­ni”. Nawet tytuł brzmi odpo­wied­nio, bo Olga Mysłowska i Daniel Pigoński gene­ru­ją muzy­kę uro­czy­stą, mrocz­ną i nie­po­ko­ją­cą, choć ze spo­rym ładun­kiem iro­nii czy przegięcia.

Sonar – Torino

Nietypowy w muzy­ce elek­tro­nicz­nej skład: kie­ru­je nim pro­du­cent Łukasz Stachurko (współ­twór­ca pro­jek­tu Rysy), na per­ku­sji gra Rafał Dutkiewicz, na kla­wi­szach Artur Bogusławski, a śpie­wa Lena Osińska.