Menu Zamknij

Tag: Polska

Król – Nieumiarkowania

Mieszane uczu­cia” z tek­stu sin­glo­wej pio­sen­ki nowe­go albu­mu Błażeja i Iwony Król to naj­szyb­szy opis tego, o czym jest ta muzy­ka. W świe­cie „Nieumiarkowania” wszyst­ko uwie­ra, jest nie­wy­god­ne, war­te żalu. „I tak już za późno”.

Nixes – Nixes

Lato Miłości, kosmos i sur­fing mie­sza­ją się na debiu­tanc­kiej pły­cie Nixes. Na peł­nym syn­te­za­to­rów albu­mie śpie­wa koja­rzo­na dotąd z big­bi­tem woka­list­ka Ania Rusowicz. I to jak śpiewa!