Menu Zamknij

Tag: Pospolite Ruszenie

Pospolite Ruszenie – Pospolite Ruszenie

Pospolite Ruszenie okre­śla swo­ją muzy­kę mia­nem roc­ka sta­ro­pol­skie­go, na okład­ce albu­mu anon­su­je: „pol­ska muzy­ka daw­na w roc­ko­wych aran­ża­cjach”, i napraw­dę trud­no zna­leźć traf­niej­szą defi­ni­cję zawar­to­ści „Pospolitego Ruszenia”. Oczywiście napa­wa mnie to prze­stra­chem, to nie moja baj­ka, myślę, sam z sie­bie bym tego nie posłu­chał, ale słu­cham i trud­no mi się oderwać.