Menu Zamknij

Tag: Profound Lore

Dälek – Asphalt For Eden

Nastał czas cudow­nych rape­rów – roz­śpie­wa­nych jak aniel­skie chó­ry, a muzycz­nie ponu­rych jak Kłapouchy. To przy­pa­dek The Young Fathers, moich fawo­ry­tów, czy nie­któ­rych gri­me­’ow­ców (ten styl znów rośnie w siłę). Jednak Dälek był cięż­ki, ponu­ry, nawet indu­strial­ny przed nimi wszystkimi.

Prurient – Frozen Niagara Falls

Najpierw posłu­cha­łem pły­ty. Okazała się jed­ną z tych, któ­re natych­miast wywo­łu­ją reak­cję: jakie to dobre! Później prze­czy­ta­łem recen­zje – same zachwy­ty, aż za słod­ko. Ale zna­la­złem też waż­ne zda­nie twór­cy tego ory­gi­nal­ne­go, dłu­gie­go (ponad 90 minut podzie­lo­nych na dwie pły­ty) albu­mu: „Zawsze, gdy w muzy­ce sły­szę krzyk, myślę: ‘to ktoś potrze­bu­je pomocy’...