Menu Zamknij

Tag: Przyzwoitość

Przyzwoitość – Być bezużytecznym

Jednoosobowy zespół muzycz­ny” Przyzwoitość skła­da się z Dariusza Dudzińskiego, któ­ry uży­wa wła­sne­go gło­su, gita­ry i elek­tro­nicz­nych ryt­mów. Wisienką na tor­cie są sur­re­ali­stycz­ne tek­sty pio­se­nek. A czy wzbu­dzą one zdro­wy śmiech, czy panicz­ny strach, to już zale­ży od poszcze­gól­ne­go słuchacza.