Menu Zamknij

Tag: Ptaki

Pejzaż – Ostatni dzień lata

Bartosz Kruczyński to czło­nek duetu Ptaki, któ­ry w 2015 r. wydał wspa­nia­ły album „Przelot”. Doniosłość tam­tej pły­ty nie pole­ga­ła na tech­nicz­nej spraw­no­ści sam­plo­wa­nia, lecz na tym, że arty­ści połą­czy­li sta­rą pol­ską muzy­kę roz­ryw­ko­wą ze współ­cze­sny­mi ryt­ma­mi i sty­la­mi, od house’u po trip-hop.

Ptaki – Przelot

Słowo „prze­lot” oprócz głów­nych zna­czeń nosi jesz­cze jed­no – dobry, bez­pro­ble­mo­wy kon­takt z kimś. Ptaki poka­zu­ją prze­lot, jaki pol­ski pop lat 70. i 80. ma z tanecz­ną, didżej­ską odmia­ną współ­cze­snej muzyki.