Menu Zamknij

Tag: Pure Phase Ensemble

Pure Phase Ensemble – Live at SpaceFest!

Rejestracja wystę­pu z festi­wa­lu sho­ega­ze­’o­we­go SpaceFest!, któ­ry odbył się w Gdańsku w grud­niu 2011 r. Oprócz serii kon­cer­tów pol­skich i zagra­nicz­nych były tam warsz­ta­ty muzycz­ne pod kie­run­kiem sak­so­fo­ni­sty Raya Dickaty’ego (dziś Moonshake, daw­niej Spiritualized), a na finał zagra­ła 13-oso­bo­wa orkie­stra powsta­ła na tych warsztatach.