Menu Zamknij

Tag: Rock Action

Mogwai – Rave Tapes

W koń­cu lat 90. Szkoci ucho­dzi­li za odtrut­kę na zde­ge­ne­ro­wa­ny już wte­dy brit­pop. Od co naj­mniej deka­dy sły­chać z kolei, że skoń­czy­li się na pierw­szej, naj­póź­niej dru­giej pły­cie. No bo co moż­na wymy­ślić w ich gatunku?