Menu Zamknij

Tag: Rocket Recordings

Goat – Commune

Zagadkowy pro­jekt: w odlud­nej wio­sce w naj­bar­dziej poli­tycz­nie popraw­nym kra­ju świa­ta zalę­gła się nad wyraz foto­ge­nicz­na sek­ta wudu (ta, jasne) gra­ją­ca dzi­wacz­ną psy­cho­de­licz­no-roc­ko­wo-etnicz­ną muzykę.