Menu Zamknij

Tag: różni wykonawcy

różni wykonawcy – Nasiono Swap Singers

Sytuacja wyj­ścio­wa przy­po­mi­na zmu­to­wa­ną kor­po­ra­cyj­ną Gwiazdkę. Korporacją jest nad­mor­ska wytwór­nia Nasiono, a uczest­ni­ka­mi zespo­ły w niej i obok niej dzia­ła­ją­ce. Każdy wybie­ra, od kogo chce pre­zent (pio­sen­kę), a następ­nie prze­ra­bia go na swo­ją modłę, pod­mie­nia­jąc woka­le, cza­sem rusza­jąc muzykę.

różni wykonawcy – Wish I Was Here

Do kin wszedł w pią­tek film „Gdybym tyl­ko tu był”. Reżyser Zach Braff (zna­ny z roli w seria­lu „Hoży dok­to­rzy”) nawią­zu­je do wła­sne­go „Powrotu do Garden State”. Sam się wte­dy obsa­dził w roli głów­nej, dzię­ki cze­mu mógł przy­tu­lać Natalie Portman. Na naj­now­sze dzie­ło Braffa zło­ży­li się inter­nau­ci za pośred­nic­twem ser­wi­su Kickstarter.