Menu Zamknij

Tag: RSS B0YS

RSS B0YS – B0DY FL0W

Nowe wyda­nie owia­ne­go mgłą tajem­ni­cy duetu utoż­sa­mia­ne­go z poszu­ku­ją­cym pol­skim tech­no. RSS B0YS na ogół swo­je nowe pro­duk­cje dostar­cza­ją ofi­cy­nie Mik Musik, ale „B0DY FL0W” uka­zu­je się nakła­dem duń­skie­go Speaker Footage, w dodat­ku jako kaseta.