Menu Zamknij

Tag: Rysy

Sonar – Pętle

Na okład­ce pły­ty dziew­czy­na bez twa­rzy, eve­ry­man­ka, na dwor­cu Warszawa-Śródmieście. W środ­ku błysz­czą­ce zdję­cia i ele­ganc­kie wydru­ki tek­stów. Za muzycz­ną kla­sę Sonara odpo­wia­da zaś pro­du­cent i kom­po­zy­tor Łukasz Stachurko (tak­że Rysy).

Rysy – Traveler

The Dumplings szy­ku­ją następ­cę ład­ne­go debiu­tu „No Bad Days” (2014), ale ich woka­list­ka Justyna Święs nie próż­nu­je. Po kil­ku utwo­rach zaśpie­wa­nych z Fiszem i Emade współ­pra­cu­je teraz z pro­du­cen­ta­mi Wojtkiem Urbańskim i Łukasza Stachurko (Sonar Soulem).