Menu Zamknij

Tag: Sarmacja

Sarmacja – Jazda polska

Czy wy wie­cie, że jeste­ście Sarmacją? Dwóch chło­pa­ków ze środ­ko­wej Polski, małej Polski, zapo­mnia­nej, wyma­za­nej i zabi­tej decha­mi – ale nie przez jej miesz­kań­ców – robi jed­ną z cie­kaw­szych muzyk. W Polsce, mia­łem dodać, ale nie tylko.