Menu Zamknij

Tag: Sinusoidal

Sinusoidal – Out Of The Wall

Działo się w mie­ście sto­łecz­nym Warszawie roku 2011. Tricky, usły­szaw­szy na żywo Sinusoidal, po wystę­pie zespo­łu pod­szedł na sło­wo i prze­ga­dał z nimi parę godzin. Ponoć coś z tego będzie, a na razie po małej płyt­ce wro­cław­skie­go duetu przy­szła duża pły­ta. Trudno ucho oderwać.

Podsumowanie 2011

Robert Sankowski zor­ga­ni­zo­wał w „Gazecie” gło­so­wa­nie na naj­lep­sze pły­ty 2011 roku i musia­łem wziąć w nim udział. Nie lubię brać udzia­łu, bo nie da się wszyst­kich płyt wycho­dzą­cych w cią­gu roku wysłu­chać z rów­ną uwa­gą, a mi nie uda­ło się nawet dotrzeć do wszyst­kich cie­ka­wych. Czyli mia­łem wybrać dzie­sięć dobrych płyt pol­skich i uło­żyć je w kolej­no­ści od naj­lep­szej do naj­gor­szej, a następ­nie to samo zro­bić z pły­ta­mi zagranicznymi.