Menu Zamknij

Tag: Sleaford Mods

Sleaford Mods – Key Markets

Zacząć mia­łem od tego, że ile moż­na tak samo, a skoń­czyć na tym, że to jed­nak bar­dzo cie­ka­wy zespół. Aż tak dobrze nie jest. Sleaford Mods, duet z oko­lic Nottingham, wydał wła­śnie trze­cią pły­tę w cią­gu trzech lat (nie licząc skła­da­nek). Muzycznie nie­wie­le ona się róż­ni od poprzednich.

Sleaford Mods – Divide and Exit

To, co robią Sleaford Mods, jest ordy­nar­ne, żuler­skie i dre­siar­skie. Jedni porów­nu­ją ich do The Fall, dru­dzy do The Streets – cho­dzi o wyrzu­ca­nie z sie­bie gru­bych słów (robi to Jason Williamson) na tle pro­stych, mono­ton­nych i twar­dych pod­kła­dów czer­pią­cych ze stud­ni punk roc­ka i hała­śli­wej elek­tro­ni­ki (Andrew Fearn).